Djupsjöbacka Portalen

Djupsjöbacka Portalen är en part som verkar för att i bild och skrift dokumentera livet i Djupsjöbacka under gången tid.
Vårt syfte är att berätta om Byn som betydde så mycket för oss. Om det hårda men fria livet i bygden:

  • om fattigdomen, men också om samhörigheten
  • om kampen för tillvaron
  • om kamratskapet
  • om glädjen och sorgen, ja om livet i byn
  • om kunskapstörst och frihetslängtan

Portalen startades 2006 för att värna om och vårda hembygdens kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Stöd portalen, bli en medlem och hjälp oss samla information! Grundtanken är att här på Portalen så ska vi samla så mycket som är möjligt om Djupsjöbacka. Lite historia och länkar samt bilder om vårt trevliga samhälle.

Hembygdsforskning

Hembygden engagerar fler och fler i vårt land. Alla åldrar och generationer möts i glädjen över förståelsen av vårt genuina ursprung.

Odlingsmarken, det vackra levande landskapet

Odlingsmarken präglas av jordbruk med djurhållning där kreatur och bonde håller landskapet öppet. Ägorna har slagits ihop till större åkrar, tidigare brukades de var för sig. Täckdiken har heller inte ersatt de öppna dikena. Stengärdesgårdar, stängsel och diken ramar in odlingsenheterna. Men utanför människans påverkan kan naturen påtagligt förändra en landskapsbild.
Någon större nedläggning av uppodlad mark har inte skett, utan man kan påstå att nästan all tillgänglig uppodlad mark användes ännu för jordbruket. Vissa ägor har dock beskogats, och en del är obrukat. Jordbrukslägenheterna har blivit större och nu brukas all jord av några jordbrukarfamiljer som håller det mångfacetterade odlingslandskapet öppet till trevnad för alla. Det är på deras villkor det beror, om vi skall få behålla detta vackra levande landskap som kan njutas med alla sinnen.
För bara några generationer sedan var de flesta av byns folk delaktiga i brukningen av jorden.

Verksamhet vid vattendrag

VårDokumentation av verksamhet som förekommit längs vattendragen inom byalagets område och som bygger på berättelser om flottning i Kronoby å och såg- och kvarnverksamheten vid Djupsjön.

Gårdarna som försvann

Dokumentation och historik över gårdar, bebyggelse och folk som tidigare funnits inom byalagets område, men som nu har övergivits och försvunnit. Tidigare okända fotografier är en ovärderlig hjälp till kunskap.

Fjalar Djupsjöbacka 30.5.2009