Sommaren 2008

Kortjärfvi Hemmans åbor

Djupsjöbacka gårdsgrupp ligger på östra stranden av Djupsjön, i "Teirijerfvi by i Cronoby Sokn" och består av gårdsgrupperna Grannas, Junnas och Alesvedja.

Ängarna runt Djupsjön har troligen brukats redan under stora ofreden av Kortjärvibönderna men också av Skyttebönderna. Rapaperä nämnes redan 1749

Sandvik eller Sandsund

Sommarbild DjupsjönMågen och drängen Nils Hansson i Kortjärvi, inkom till häradsrätten på Storå gästgivargård i oktober 1738 "berättade så muntligen som skriftligen att han är sinnad att i Kortjärvi by upptaga ett nybygge det han ville Sandvik eller Sandsund kalla.
Sandvik 5/24 dels mantal Crono Nybygge No 42 i Teirijärfvi by af Cronoby Sockn på hemmanet som åboen Nils Hansson med dess son Hans Nilsson till hälften hvardera upptagit, förättades syn d:27 October 1757 angående deras friår för hemmanet

Lill Långveka nybygge

Enligt en tingsuppgift år 1749 har en salpetersjudare med sina två söner ansökt om rätt att utsyna mark på Lill Långveka Nabban, salpetersjudaren överlåter sin nybyggargärning åt Johan Simonsson Keldå. ( Peldå från Karleby ) men Kortjärvibönderna motsätter sig planerna och nybygget förfaller.

Första försöket

Johan Carlsson Söderbacka anhåller 1779 om syn på Djupsjöbacka för tomt och åker men också denna ansökan förfaller.

Långbacka nybygge

Bonden Matts Keurkall eller Kjeurkall är sinnad att nyodla på Långbacka men också nedanmed gården på Långbackakärret. Här förrättas syn 26 augusti 1785.
Matts Mattsson Kjeurkall på Långbacka byter med Johan Hansson Gistö i december samma år sin del av "mjölqvarn i Kortjärvi fors mot Matts Mattssons Kjeurkall eller Långbacka del i Lyttsforsens qvarn"

Djupsjöbacka

Sommarbild DjupsjönMatts Bodbacka ansöker 1789 om rätt att utsyna på Åtoronabba, Långveka, Stornäset och Halisbackkärret.

Lars Andersson Kortjärvi är sinnad att inrätta en ny "Bholstad på östra sidan om Diupsjön" samt mark på östra och västra sidan om benämda sjö. Ansökan om ny gårdstomt inlämnas och kungöres 1791 och senare samma år den 27 October förrättades syn på markerna kring Djupsjön och gårdstomten på Grannas utsynades. Lars Andersson Kortjärvi erhåller markerna och påbörjar sitt nybygge på den utsynade gårdstomten

Alesvedja nybygge

Bönderna Matts Mattsson och Carl Johansson Kortjärvi från "Teirijärvi by av Kronoby sokn äro sinnade dels till åker och dels til äng upodla hvarvid befants på Alesvedjan År 1792 den 7 maje ansteltes efter högtärade härardsrättens tillordnande under den 29 februari sistlidne syn å Kronoby sokn utmark" som tillföll Matts Mattsson och han påbörjade sitt Nybygge på Alisvidja

Enligt dessa dokument och syningsinstrument påbörjas det egentliga byggandet och på Djupsjöbacka på 1790-talet. Troligen hade ängarna brukats samt en del av åkrarna röjts redan tidigare

Fjalar Djupsjöbacka 3.11.2008