Tillbaka till hemsidan

Änglars kroppar.

 I Luk.1:11- läser jag, att en Herrens ängel visade sig för Sakarias stående på högra sidan om rökelsealtaret. Och när Sakarias såg honom, blev han förskräckt och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom:" Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd och din hustru Elisabet skall föda dig en son och honom skall du giva namnet Johannes, och han skall bliva till glädje och fröjd och många skola glädja sig över hans födelse. Ty han skall bliva stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han icke dricka och redan i sin moders liv skall han bliva uppfylld av helig ande. Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de ohörsamma till de rättfärdigas sinnelag, så att han skaffar åt Herren ett välberett folk.
 Då sade Sakarias till ängeln:" Varav skall jag veta detta? Jag är ju själv gammal, och min hustru är kommen till hög ålder." Ängeln svarade och sade till honom:" Jag är Gabriel, som står inför Gud, och jag är utsänd för att tala till dig och förkunna dig detta glada budskap. Och se ända till den dag då detta sker skall du vara mållös och icke kunna tala, därför att du icke trodde mina ord, vilka dock i sin tid skola fullbordas."
 Ifrån den 26:tte versen i samma kapitel läser jag om Marias sammanträffande med ängeln Gabriel. Det har alltid varit klart för mig, att både Sakarias och Maria såg Gabriel, vilket bevisar att han hade kropp, andlig kropp. På samma sätt sågs änglar när Jesus föddes.
 I det här sammanhanget vill jag jämföra ett annat ställe, när Saulus var på väg till Damaskus. Han hörde en röst:"   Saul, Saul varför förföljer du mig?" Ingen syntes till. Detta berodde på Jesu ord, som han sade:" En liten tid och världen ser mig inte." Detta betydde, att de icke troende inte skulle se honom. Paulus som han senare kallade sig var ju vid det tillfället en icke troende. Men senare kanske redan vid tillfället när han bad fastän han var blind såg han Jesus. Vad jag ville ha sagt är, att Gud såväl som änglarna har andliga kroppar, som troende människor kan få se och uppleva.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.