Terjärv Handelslag bygger butik vid Djupsjöbacka.

 

1919 öppnade Mats-Leander Mattsson Ahlsved Ahlberg en s.k. kammarhandel i kallkammaren på Storkalas. Affärerna gick tyvärr med förIust, varför han nödgades upphöra med densamma.

1918 återinflyttade Matts-Leander Ahlsved med tvenne barn från Evijärvi där han varit bosatt några år. De inredde ett hem åt sig i CarI-Viktor Djupsjöbackas framstuga. Matts-Leander hade länge fantiserat om byggandet av ett eget hem för sig och barnen. Inom hemmets väggar skulle enligt planerna, utrymme finnas för en blivande handelsbod. De närda drömmarna blev småningom en realitet. Bostadsdelen stod inflyttningsklar och snart skulle butiksdörren vara öppen för kunderna inom närområdet. Men av någon anledning heslöt Matts-Leander att avveckla sitt handelsföretag efter knappt tre års verksamhet.

 

Nygrundad andelsaffär tar över.

 

23 januari 1924 hölls ett allmänt utlyst möte i Djupsjöbacka folkskola. Mötet leddes av folkskolläraren Rudolf Pasen. Protokollet skrevs av Andelsförbundets konsulent Karl J. Slotte. Mötet hade sammankallats för att utröna om det förelåg intresse för bildandet av ett andelslag, benämnd Kortjarvi Adelshandel m.b.t. Ett absolut krav för vidare utredningar var att minst 20 personer skulle ansluta sig som medlemmar. Föreslagen handuppsträckning for medlemskap, gav ett hetryggande svar för fortsatt utredning.

Till en början skall andelshandeln bedriva verksarnhet i en öppen bod i Kortjärviby, (Djupsjöbacka) av Terjärv socken. För ändamalet har handlanden Matts-Leander Ahlsveds affärsfastighet och varulager inköpts.

Medlemmarna i Kortjärvi by vill att andelshandeln skall bygga en filial åt dem.

Terjärv Handelsiag, understödd av SOK var synnerligen aggressiva i sin uppvaktning om en förestående samgång mellan de bägge andelsföretagen i Terjärv. Det framkom vid underhandlingarna att Terjärv Handelslag var beredd att tilImötesgå Kortjärvibornas krav om en butiksfilial ifall samgången blir verklighet. Efter mycket käbbel och munhuggning, undertecknades fusionsavtalet med verkställighet den 1 januari 1951. Undertecknare för Kortjarvi Andelshandel var dess styrelse: Matts-Leander Sandvik ordförande, Uno Ahlsved viceordförande. Felix Österbacka sekreterare, Hugo Långbacka, Vilhelm Bodbacka, Henry Ahlsved och Rainer Djupsjöbacka.

Personalen Lune Ahlsved och Bernhard Sjölind övergick i Terjarv Handeislag som "gamla anställda". Sjölind skulle fortsättningsvis handha ansvaret för Djupsjöbacka filial och nybyggda i Kortjarvi.

Filialen i Kortjärvi.

Kortjärvi filial.
Kortjärvi filial.

Efter tjällossningen inleddes arbetet med grundgrävning. Oskar Holm (Fallbak Oskar) fungerade som arbetsledare med benäget bistånd av byns timmermän.

Den 17 november 1951 var det storartad öppning av butiken. Kontantförsäljningen steg till 460.000 mk. Följande år såldes bl.a. 17 St. cyklar och 4 St. kompletta gummi kärrhjulpar.

Maj-Rit Nylund valdes till biträde för Kortjärvi butiken bland två sökande. I lottningen förlorade Inga-Lill Österbacka. Maj-Rit avslutade anställningsförhållandet efter sitt giftermål 18 juni 1955. Benita Sjö1ind fortsatte i hennes ställe tills hon, 1957 av hälsoskäl nödgades avbryta arbetsförhållandet. IngaLill Österbacka trädde till som vikarie under hennes bortavaro. Benita återinträdde i tjänst hösten 1958. År 1981 slutade hon och började som hemhjälpare Kronoby kommun. Flera av byns flickor och damer har fungerat som semestervikarier under de gångna åren: Maj-Britt, Anna, Greta, Doris Ann-Mari, Katarina, Majvor, Gerd, Helena och Ann-Britt.

1982 efter Bernhards pensionering överflyttades Marjatta Ahlsved från Terjärv Handelslag till ansvarig föreståndare för butiken.

På grund av den försämrade lönsamheten beslöt förvaltningsrådet att upphöra med verksamheten vid utgången av år 1984. Den 31 december verkställde förvaltningsrådet beslutet och beslöt samtidigt om försäljning av butiksfastigheten jämte inventarier till Sinikka och Jan Fdsvik för ett överenskommet pris. Sinikka höll öppet så länge kundunderlaget medgav ett skäligt överskott. Tyvärr så nödgades hon upphöra med verksamheten hösten 1990.

Källa:  Boken om Kortjärvi

 

Djupsjöback boodä
Djupsjöback boodä
Ini boodä
Interiör i boodä
         <<<<